Project omschrijving

Samenvatting definitief ontwerp Van Leeuwenhoekpark Noord

Het Definitief Ontwerp (DO) voor het noordelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark is gereed. Dit ontwerp delen wij graag met u. Het DO is een uitwerking van het noordelijk deel van het Voorlopig Ontwerp (VO) en kent geen grote wijzigingen ten opzichte van het VO. Het concept en de ruimtelijke indeling van het park zijn ongewijzigd.

De aanpassingen in de stap van VO naar DO zijn de volgende:

– Precisering hoogtes
De hoogtes zijn nauw afgestemd op de belasting die spoortunnel mag hebben; de hoogteverschillen zijn minder groot geworden.

– Inpassing van het waterelement (fontein)
Bij de entree van het park aan de zijde van het busplein is een waterkunstwerk opgenomen. Hiermee is ook de aansluiting op The Student Hotel gewijzigd. Een groot opgetild plantvak met zitranden rondom loopt door in de lobby.

– Vorm terrassen
De vorm van de terrassen bij The Student Hotel en het multifunctioneel gebouw zijn aangepast. Ze liggen nu prominent aan het park.

– Meer bomen op de westelijke groene flank
Nu de flank wat minder hoog is, versterken de extra bomen de beleving dat je op de loper door het groene park loopt.

Overzichtskaart park Noord

Context

Het noordelijk deel van het park grenst direct aan het stationsplein en is onderdeel van de stationsomgeving. Het park is het groene hart van Nieuw Delft. Het Park Noord is het hoog stedelijke deel van het park. De aard van de bebouwing sluit aan bij dit karakter. Op de kop liggen Antoni en The Student Hotel en wat meer naar het zuiden is een multifunctioneel gebouw voorzien. Alle drie de gebouwen hebben een actieve plint met horeca. The Student Hotel en het multifunctionele gebouw aan de Ireneboulevard krijgen een terras aan het park. Tussen deze multifunctionele gebouwen liggen zelfbouwkavels én wordt projectmatig woningbouw ontwikkeld.

Ruimtelijk concept en parkgebruik

Het centrum van Delft heeft een structuur van karakteristieke lange lijnen met korte dwarsverbindingen die de lange lijnen met bruggen kruisen. Het Van Leeuwenhoekpark is een nieuwe lange lijn in Delft; een lang en bovenal groen park tussen wanden van bebouwing met een centrale loper waar bijzondere plekken in zijn opgenomen. Net als elders in de binnenstad zijn de korte dwarsverbindingen met bruggen de accenten in de lange lijn.

Het park bestaat hoofdzakelijk uit glooiende flanken van gras met bomen die vrij te gebruiken parkruimte bieden. Hier kun je zonnen, picknicken, een boek lezen in het gras, vliegeren. In het hart van de lijn ligt de centrale loper van beton met omgevouwen of omgekrulde randen. De randen zijn zitranden, loungeplekken, informele tribunes bij de sport- en spelplekken en spelaanleidingen. Op de plekken waar de loper verbreedt zijn functies opgenomen in de loper: het basketbal half court, schommels onder de brug en speelranden (o.a. skate).

De continuïteit van het park wordt onderstreept door de dubbele bomenrij op een ‘dijkje’ langs de oostzijde. De lichte knikken en verspringingen in de lijn, reageren op de stedenbouwkundige context en vinden een nadere vertaling in de wisseling van boomsoorten. De smalle, ranke voetgangersbrug is een uitzichtpunt. Vanaf de brug stijg je boven het park uit, overzie je het park en de stad.

Impressie entree Park Noord

Waterelement

Aan de entree van het park komt een waterelement aan het busplein. Het waterelement is een geheel van opbouwende golven waar water overheen en vanaf gespoten wordt. Op de kop van het park komt een forse golf los van het waterelement en het water valt hoorbaar neer. Op de tussenliggende golven zorgen spuitertjes voor speelplezier. Het wordt een bijzondere entree en tegelijkertijd een verblijf- en speelplek. Het waterelement zorgt voor gunstige klimaateffecten zoals verkoeling.

Impressie loopbrug Park Noord

Klimaatlab

Klimaatonderzoekers van de TU Delft gebruiken het park nu en in de toekomst als klimaatlab. In totaal plaatst de TU Delft 18 meetinstrumenten op en rondom de geplande locatie van het park, waarmee diverse klimaataspecten als windsnelheid en luchttemperatuur worden gemeten. Zo wordt inzicht verkregen in de effecten van een groen gebied (lees park) in een overwegend ‘stenige’ stedelijke omgeving. Hieruit kan lering worden getrokken voor andere projecten.

De kennis van de klimaatonderzoekers van TU Delft is ook bij het maken van het ontwerp ingezet in het voorkomen van hittestress en het realiseren van een goed windklimaat.

Een goed windklimaat

Op plekken waar valwinden veroorzaakt door hoge bebouwing te verwachten zijn, zijn bomengroepen gepland.  De boomsoorten zijn zo gekozen dat de kronen samen zorgen voor voldoende hoogte en breedte om te wind te breken. De houten banken worden op windluwe plekken en in zon én schaduw geplaatst.

Een koele plek in de stad

De lindelaan ligt aan de oostzijde van het park zorgt voor schaduw in het park en op de gevels op het warmst van de dag. Het rijke palet aan bomen biedt schaduw in het park en de fontein ligt aan het busplein en koelt de warme lucht van het grote verharde oppervlak voordat deze het park in kan stromen.

Impressie centrale loper Park Noord

Versterken biodiversiteit

De biodiversiteit in de steden neemt wereldwijd toe. Ook dit park is ontworpen met aandacht voor soorten die hier kansrijk zijn: tuinvogels (zangvogels), gierzwaluwen en insecten als bijen en vlinders. Het lange bloeiseizoen van de diverse soorten lindes en de langbloeiende bloembollenmix die als een slinger in het gazon wordt aangeplant, biedt vlinders en wilde bijen stuifmeel en nectar. De bloeiende- en vruchtdragende bomen bieden nestgelegenheid en voedsel voor tuinvogels en nectar voor bijen en vlinders, net als de klimrozen op het prieeltje rond één van de tunnelobjecten. In de gevels op het oosten worden nestkasten ingebouwd. De bomen op de westelijke flank functioneren voor veel vogelsoorten in de aanvliegroute naar de nestkasten.

De walnoten, kweeperen en de kersen zijn ook voor omwonenden en parkbezoekers lekker om te rapen of plukken als de vogels en eekhoorntjes niet sneller zijn.

Benutten hemelwater

Door de grote oppervlakte groen kan een groot deel van het hemelwater infilteren en komt het ten goede aan de beplanting. Op het tunneldak worden voorzieningen getroffen om water lang vast te houden ten behoeve van de beplanting in het park. Drainage en riolering zorgen ervoor dat overtollig water wordt afgevoerd en het park ook niet te nat wordt.

Belasting tunneldak en toegankelijkheid tunnelobjecten

Aangezien het park zich op het dak van de spoortunnel bevindt is bij het opstellen van het Definitief Ontwerp ook veel aandacht uitgegaan naar de belasting van het park op de tunnel. Hierbij is gekeken naar zowel de permanente als de variabele belasting. In samenspraak met RoyalHaskoningDHV is het ontwerp van het park van VO naar DO zo doorontwikkeld dat het park overal aan de maximaal toegestane én de minimaal benodigde permanente belasting voldoet.

In het tunneldak bevinden zich vluchtluiken en luiken die toegang geven tot installaties. Tunnelobjecten als luiken en kanalen zijn waar nodig toegankelijk voor zwaar verkeer. Deze routes zijn minimaal zichtbaar in het park. Het Rookwarmteafvoerkanaal is een fors element en daarom als een prieeltje opgenomen in het park. Een golvend hekwerk wordt begroeid door een breed pallet aan klimrozen die het helemaal zullen overwoekeren.

Planning

De aanleg van het Park Noord kan starten als de bouw op aangrenzende kavels klaar is. Tot die tijd is de ruimte waar het park komt nodig voor bouwverkeer en opslag bouwmateriaal. De volgende stappen in de aanleg van Park Noord zijn:

Opstellen bestek – 3e en 4e kwartaal 2020
Aanbesteding  – 1e kwartaal 2021
Start Realisatie    – 4e kwartaal 2021

Foto van ecotoren

Heeft u een vraag over het definitief ontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark Noord?
Stuur dan een e-mail naar nieuwdelft@delft.nl.