Privacy statement

Projectorganisatie Nieuw Delft is onderdeel van gemeente Delft. Voor het gebruik van de website www.nieuwdelft.nl is daarom dezelfde Verklaring gegevensbescherming van toepassing. Deze verklaring vindt u hieronder:

Verklaring gegevensbescherming

De gemeente Delft verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De verklaring gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Delft verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Bescherming van uw persoonsgegevens

 • De gemeente Delft gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
 • De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting, publiekrechtelijke taak, vitaal belang, toestemming en overeenkomst.
 • Binnen de gemeentelijke organisatie houdt een aparte functionaris gegevensbescherming toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over de en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd.

Gebruik van uw persoonsgegevens

 • De gemeente voert taken uit die in het belang zijn van haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Delft woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).
 • Als u iets wilt regelen of aanvragen via delft.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.
 • Voor financiële transacties zoals betalingen, hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.
 • Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens.
 • Verder kan de gemeente persoonsgegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen, fraude te bestrijden en om aan haar specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om onze dienstverlening en beleidsvorming te verbeteren gebruiken wij persoonsgegevens. Dat doen we alleen anoniem, persoonsgegevens zijn niet terug te voeren tot individuen.

Plichten en verantwoordelijkheden

 • De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
 • De gemeente beschermt uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.
 • Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.
 • De gemeente neemt de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.
 • Als de gemeente afwijkt van het hierboven genoemde gebruik van uw persoonsgegevens, dan informeert de gemeente u eerst en vraagt uw toestemming voor verwerking.

Datalekken

Als er desondanks toch inzage door onbevoegden is in uw persoonsgegevens, nemen we maatregelen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Bij een grote inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens, waardoor u schade zou kunnen lijden, nemen we contact met u op en melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

 • De gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan de gemeente heeft verstrekt.
 • Met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Soms wordt samengewerkt met andere overheidsinstanties bij de uitvoering van wettelijke regelingen. Voor het uitwisselen van persoonsgegevens in zo’n samenwerking worden er afspraken gemaakt.
 • Op grond van wettelijke regelingen kan de gemeente verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met andere (overheids)organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de sociale verzekeringsbank voor de AOW.

Gegevens werk en inkomen, zorg en jeugdhulp

Professionals van de gemeente, Delft Support en Werkse! werken op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp samen met professionals van verschillende zorgaanbieders. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie, zoals persoonsgegevens en gezins- en persoonlijke situatie, met elkaar uitwisselen. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens van inwoners te beschermen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
 • Recht op inzage: u heeft het recht om te zien of en op welke manier uw gegevens door de gemeente worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: als duidelijk is dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u ook het recht om de toestemming weer in te trekken en de persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat kan echter niet altijd.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om aan de gemeente te vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan echter niet altijd.
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: besluiten doen we op basis van menselijke afweging.

Inzien

Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen voor het inzien van uw persoonsgegevens.

Gebruik van de website

 • De website van de gemeente Delft www.delft.nl en www.nieuwdelft.nl zijn bedoeld om informatie te  verschaffen over de gemeente aan inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. Via het besloten, extra beveiligde gedeelte van de website (https://delft.nl) kunnen transacties met de gemeente worden verricht, zoals het aanvragen van vergunningen.
 • Informatie over bezoeken aan delft.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit voor identificatie van individuele personen.
 • De per digitaal formulier verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.
 • De website www.delft.nl linkt naar websites van anderen. De gemeente Delft is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens:

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Delft, via het contactformulier of bel 14015.

Wijzigen

De gemeente kan deze verklaring gegevensbescherming zonder waarschuwing wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.delft.nl gepubliceerd zijn.